27.8 C
Bangkok
วันพฤหัสบดี, กุมภาพันธ์ 29, 2024
หน้าแรกแท็กศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แพะ

Tag: ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แพะ

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สะป๊อก

บ้านแม่สะป๊อกเป็นชุมชนของชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง แต่เดิมชาวเขาเหล่านี้ทำไร่เลื่อนลอย มีการบุกรุกทำลายป่าอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนหาของป่าเพื่อยังชีพ ความเป็นอยู่ค่อนข้างลำบาก มูลนิธิโครงกา...

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สาใหม่

ปี พ.ศ. 2512 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเสด็จไร่ฝิ่นที่กำลังออกดอกบาน และเสด็จพระราชดำเนินถึงหมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้งแม่สาใหม่ และทรงงานเป็นเวลา 2 ชั่วโมง พร...

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สะเรียง

เดิมศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สะเรียง ขึ้นอยู่กับศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ลาน้อย จนกระทั่ง พ.ศ. 2536 จึงแยกออกมาตั้งเป็นศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สะเรียง เพื่อความสะดวกของราษฎรชาวเขาในก...

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแกน้อย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เสด็จเยี่ยมราษฎรชาวเขาเผ่ามูเซอ บ้านแกน้อย เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2523 ทรงทราบถึงปัญหาของราษฎร ที่มีรายได้ส่วนใ...

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แฮ

หมู่บ้านแม่แฮและหมู่บ้านบริเวณใกล้เคียง ในเขตตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง และตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ราษฎรที่อาศัยอยู่ส่วนใหญ่เป็นชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง ม้ง และจีนยูนนาน  ...

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่โถ

เนื่องจากพื้นที่บ้านแม่โถมีชาวเขาเผ่าม้งและกะเหรี่ยงอาศัยอยู่ในบริเวณพื้นที่ ยึดอาชีพปลูกฝิ่นและทำไร่เลื่อนลอย ขาดความรู้และความเอาใจใส่ต่อสิ่งแวดล้อม ต้องต่อสู้กับความลำบากยากจนเร...

ศูนย์พัฒนา โครงการหลวงแม่ลาน้อย

ในปี พ.ศ. 2513 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เสด็จเยี่ยมราษฎรชาวบ้านป่าแป๋และบ้านห้วยห้อม เป็นครั้งแรกได้พร...

Must read