28.1 C
Bangkok
วันอังคาร, กรกฎาคม 23, 2024

การเงินธุรกิจ

การเงินธุรกิจเป็นสาขาวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านการเงินขององค์กรธุรกิจ การเงินธุรกิจมีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้ธุรกิจสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายทางการเงินที่ตั้งไว้

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเงินธุรกิจ

ก่อนที่จะเริ่มเรียนรู้เกี่ยวกับการเงินธุรกิจ เราควรมีความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐานของการเงินธุรกิจ เช่น

 • ความหมายของการเงินธุรกิจ
 • วัตถุประสงค์ของการเงินธุรกิจ
 • ประเภทของการเงินธุรกิจ

วัตถุประสงค์ของการเงินธุรกิจ

วัตถุประสงค์ของการเงินธุรกิจ มีดังนี้

 • เพื่อเพิ่มมูลค่าของธุรกิจ
 • เพื่อรักษาความอยู่รอดและเติบโตของธุรกิจ
 • เพื่อสร้างความมั่งคั่งให้กับเจ้าของธุรกิจ

ประเภทของการเงินธุรกิจ

การเงินธุรกิจสามารถแบ่งออกได้เป็นประเภทต่างๆ ดังนี้

 • การเงินกลยุทธ์ (Strategic Finance) หมายถึง การนำแนวคิดทางการเงินมาใช้ในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ของธุรกิจ
 • การเงินปฏิบัติการ (Operational Finance) หมายถึง การนำแนวคิดทางการเงินมาใช้ในการบริหารจัดการด้านการเงินของธุรกิจ
 • การเงินการลงทุน (Investment Finance) หมายถึง การนำแนวคิดทางการเงินมาใช้ในการตัดสินใจลงทุนของธุรกิจ
 • การเงินความเสี่ยง (Risk Finance) หมายถึง การนำแนวคิดทางการเงินมาใช้ในการบริหารความเสี่ยงของธุรกิจ
  การบริหารการเงินธุรกิจ

การบริหารการเงินธุรกิจเป็นกระบวนการในการวางแผน ควบคุม และจัดการด้านการเงินของธุรกิจ เพื่อให้ธุรกิจสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ทางการเงินที่ตั้งไว้

การบริหารการเงินธุรกิจประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

 • การวางแผนการเงิน (Financial Planning) หมายถึง การกำหนดเป้าหมายทางการเงินและแนวทางในการบรรลุเป้าหมายเหล่านั้น
 • การควบคุมการเงิน (Financial Control) หมายถึง การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานด้านการเงินของธุรกิจ
 • การจัดการกระแสเงินสด (Cash Flow Management) หมายถึง การบริหารจัดการกระแสเงินสดเข้าและออกของธุรกิจ
 • การบริหารต้นทุน (Cost Management) หมายถึง การบริหารจัดการต้นทุนของธุรกิจ
 • การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) หมายถึง การบริหารจัดการความเสี่ยงของธุรกิจ

ตัวอย่างการบริหารการเงินธุรกิจ

ตัวอย่างการบริหารการเงินธุรกิจ เช่น

 • การกำหนดเป้าหมายทางการเงินระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว
 • การกำหนดนโยบายด้านการเงิน เช่น นโยบายการจ่ายเงินปันผล นโยบายการลงทุน
 • การวิเคราะห์งบการเงินเพื่อติดตามผลการดำเนินงาน
 • การบริหารกระแสเงินสดเพื่อให้เพียงพอต่อการดำเนินงาน
 • การควบคุมต้นทุนเพื่อลดค่าใช้จ่าย
 • การบริหารความเสี่ยงเพื่อลดผลกระทบจากเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์

การเงินธุรกิจเป็นสาขาวิชาที่มีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจเป็นอย่างมาก ผู้ประกอบการหรือผู้ที่สนใจในการบริหารธุรกิจควรศึกษาและเข้าใจเกี่ยวกับการเงินธุรกิจ เพื่อสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บทความก่อนหน้านี้
บทความถัดไป

บทความ ข่าวสาร มาใหม่

ททท. ต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวลาวบนรถไฟทดลองเต็มรูปแบบจากเวียงจันทน์สู่กรุงเทพฯ

กรุงเทพฯ 14 กรกฎาคม 2567 – การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับ การรถไฟแห่งประเทศไทย...

พรีวิว: โคปา อเมริกา 2024 จัดที่สหรัฐอเมริกา

โคปา อเมริกา 2024 เป็นการแข่งขันฟุตบอลระดับทวีปอเมริกาใต้ครั้งที่ 48 แต่จะจัดขึ้นที่สหรัฐ...

ตลาดนัดแม่สาย: การค้าชายแดนไทย-พม่า

ตลาดนัดแม่สายตั้งอยู่ในอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อสำคัญระหว่างประเทศไ...

วิธีการเลือกอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ

ความสำคัญของการเลือกอาหารที่มีประโยชน์ การเลือกอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพมีความสำคัญอย่า...

ประโยชน์ของการออกกำลังกายเป็นประจำ

การออกกำลังกายเป็นประจำมีบทบาทสำคัญในการเพิ่มสมรรถภาพทางกายอย่างมีประสิทธิภาพ การออกกำลังก...