31.9 C
Bangkok
วันอาทิตย์, เมษายน 14, 2024
หน้าแรกการเงิน การลงทุนการตั้งเป้าหมายการลงทุน: เข็มทิศนำทางสู่ความสำเร็จ

การตั้งเป้าหมายการลงทุน: เข็มทิศนำทางสู่ความสำเร็จ

ก่อนออกเดินทาง คุณต้องรู้จุดหมายปลายทาง การลงทุนก็เช่นกัน เป้าหมายการลงทุนเปรียบเสมือนเข็มทิศ นำทางให้คุณตัดสินใจเลือกลูกศรที่เหมาะสม บทความนี้นำเสนอเป้าหมายการลงทุน 3 ประเภท พร้อมตัวอย่างประกอบ

1. เป้าหมายระยะสั้น:

 • เงินออมระยะสั้น เช่น เงินสำรองฉุกเฉิน เงินดาวน์บ้าน
 • ระยะเวลา: 1-3 ปี
 • เน้น: ความปลอดภัย สภาพคล่องสูง
 • ตัวอย่าง:
  • เงินฝากประจำ: ผลตอบแทนแน่นอน สภาพคล่องสูง
  • กองทุนรวมตราสารหนี้: ผลตอบแทนมากกว่าเงินฝาก ความเสี่ยงต่ำ

2. เป้าหมายระยะยาว:

 • เงินออมระยะยาว เช่น เงินส่งลูกเรียนต่อ เงินเกษียณอายุ
 • ระยะเวลา: 5 ปีขึ้นไป
 • เน้น: ผลตอบแทนสูง อดทนต่อความเสี่ยง
 • ตัวอย่าง:
  • กองทุนรวมตราสารทุน: โอกาสผลตอบแทนสูง ความเสี่ยงปานกลาง
  • หุ้น: โอกาสผลตอบแทนสูง ความเสี่ยงสูง

3. เป้าหมายเกษียณอายุ:

 • เตรียมพร้อมสำหรับชีวิตหลังเกษียณ
 • ระยะเวลา: 10-20 ปีขึ้นไป
 • เน้น: กระจายความเสี่ยง เตรียมพร้อมรับมือกับความผันผวน
 • ตัวอย่าง:
  • กองทุนรวมผสม: กระจายความเสี่ยง ผลตอบแทนปานกลาง
  • ประกันชีวิต: ความคุ้มครองชีวิต + ผลตอบแทน

ทำไมต้องตั้งเป้าหมาย?

 • แรงจูงใจ: ช่วยให้คุณมีแรงจูงใจในการลงทุน มุ่งมั่นสู่เป้าหมาย
 • ตัดสินใจ: ช่วยให้คุณตัดสินใจเลือกลูกศรที่เหมาะสม สอดคล้องกับเป้าหมาย
 • วัดผล: ช่วยให้คุณวัดผลและติดตามผลการลงทุน ปรับแผนให้เหมาะสม
 • ปรับแผน: ช่วยให้คุณปรับแผนการลงทุนให้สอดคล้องกับเป้าหมาย

การตั้งเป้าหมายที่ดี

 • SMART:
  • Specific (เฉพาะเจาะจง): ต้องการเงินเท่าไหร่?
  • Measurable (วัดผลได้): วัดผลได้อย่างไร?
  • Achievable (บรรลุได้): เป้าหมายเป็นไปได้?
  • Relevant (เกี่ยวข้อง): เป้าหมายสอดคล้องกับสถานะทางการเงิน?
  • Time-bound (มีกรอบเวลา): ระยะเวลาในการบรรลุเป้าหมาย?
 • ตัวอย่าง:
  • ต้องการเงิน 10 ล้านบาท สำหรับเกษียณอายุ
  • ออมเงินเดือนละ 20,000 บาท ลงทุนในกองทุนรวมผสม
 • ยืดหยุ่น: ปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์

บทสรุป

การตั้งเป้าหมายการลงทุน เปรียบเสมือนเข็มทิศนำทางสู่ความสำเร็จ

 • กำหนดเป้าหมาย: SMART
 • เลือกลูกศร: สอดคล้องกับเป้าหมาย
 • อดทน มุ่งมั่น:
 • ปรับแผน: ตามสถานการณ์

สร้างอนาคตทางการเงินที่มั่นคง

ด้วยการตั้งเป้าหมายการลงทุน

เพิ่มเติม:

 • ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน
 • ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม
 • ลงมือทำอย่างสม่ำเสมอ
 • อดทน อดกลั้น ควบคุมอารมณ์
 • กระจายความเสี่ยง ไม่ลงทุนในสินทรัพย์ประเภทเดียว
 • ทบทวนเป้าหมายและแผนการลงทุน periodically

บทความ ข่าวสาร มาใหม่

5G จะส่งผลต่อเศรษฐกิจอย่างไร

เทคโนโลยี 5G ได้รับความสนใจอย่างมากในปัจจุบัน เนื่องจากมีความสามารถในการเชื่อมต่ออินเทอร์เ...

เทคโนโลยี 5G: คืออะไร มีประโยชน์ และประยุกต์ใช้งานอย่างไร

เทคโนโลยี 5G ถือเป็นหนึ่งในนวัตกรรมที่กำลังเปลี่ยนแปลงวงการสื่อสารและเทคโนโลยีในปัจจุบัน 5...

การใช้งาน IoT: สร้างโอกาสและประโยชน์ที่มาพร้อมกับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของสรรพ...

ในยุคที่เทคโนโลยีก้าวกระโดดไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว การใช้งานอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Intern...

เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสิ่งต่างๆ (IoT): การเชื่อมต่อที่เปลี่ยนวิถีการใช้ชีวิต

เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสิ่งต่างๆ (Internet of Things หรือ IoT) คือการเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง...

เทคโนโลยีเสมือนจริง (VR) และเทคโนโลยีเสมือนจริงเสริม (AR)

เทคโนโลยีเสมือนจริง (Virtual Reality - VR) และเทคโนโลยีเสมือนจริงเสริม (Augmented Reality ...