27.8 C
Bangkok
วันศุกร์, กรกฎาคม 19, 2024
หน้าแรกTravelเที่ยวโครงการหลวง

เที่ยวโครงการหลวง

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สะป๊อก

บ้านแม่สะป๊อกเป็นชุมชนของชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง แต่เดิมชาวเขาเหล่านี้ทำไร่เลื่อนลอย มีการบุกรุกทำลายป่า...

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สาใหม่

ปี พ.ศ. 2512 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเสด็จไร่ฝิ่นที่กำลังออกดอกบาน และเ...

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยแล้ง

ครั้งเมื่อสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสมถวิล...

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งหลวง

โดยเฉพาะในด้านอาชีพที่ยังไม่มีหน่วยงานเข้ามาดูแลให้ความรู้ทางด้านเกษตรกรรมศูนย์ฯ มุ่งเน้นพัฒนาอาชีพท...

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงม่อนเงาะ

ก่อตั้งขึ้นปี พ.ศ. 2528 โดยหม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี ประธานมูลนิธิโครงการหลวง จากการรับสั่งให้เจ้าหน้าที...

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สะเรียง

เดิมศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สะเรียง ขึ้นอยู่กับศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ลาน้อย จนกระทั่ง พ.ศ. 2536 จึ...

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยลึก

ประมาณเดือนมีนาคม พ.ศ.2521 ชาวเขาเผ่าม้งได้อพยพจากบ้านบ่อเหล็ก อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ มาอาศัยอยู่ที่บ้...

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแกน้อย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เสด็จเยี่ยมราษฎรชาวเขาเผ่ามูเซอ บ้านแกน...

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหมอกจ๋าม

เมื่อปี พ.ศ.2512 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรชาวเผ่ามูเซอ ที่หมู่บ้านว...

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองเขียว

ปี พ.ศ. 2523 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชดำเนินมาเยี่ยมราษฎรชาวเขาในพื้นที่ด้วยชีวิตควา...

ศูนย์พัฒนา โครงการหลวงหนองหอย

ปี พ.ศ.2512 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเยี่ยมราษฎรหมู่บ้านหนองหอย ทรงมีพระราชดำริว่าควรจะมีการส่...

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แฮ

หมู่บ้านแม่แฮและหมู่บ้านบริเวณใกล้เคียง ในเขตตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง และตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังห...

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่โถ

เนื่องจากพื้นที่บ้านแม่โถมีชาวเขาเผ่าม้งและกะเหรี่ยงอาศัยอยู่ในบริเวณพื้นที่ ยึดอาชีพปลูกฝิ่นและทำไร...

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงป่าเมี่ยง

ปี พ.ศ. 2524 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชดำเนินตรวจเยี่ยมราษฎรในพื้นที่บ้านโป่ง ทรงทราบ...

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนวาง

เมื่อปี พ.ศ.2525 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปยังบ้านขุนวางเป็นครั้งแรก ทรงทอดพระเนต...

สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง

สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง เป็นสถานีวิจัยแห่งแรกของโครงการหลวง จัดตั้งขึ้นตามพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเ...