About คนเดินทาง

ชอบเที่ยว ชอบถ่ายรูป ชอบเดินทาง ชอบเทคโนโลยี ... ชอบเรียนรู้ชีวิตจากการเดินทาง

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงป่าเมี่ยง

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงป่าเมี่ยง

ปี พ.ศ. 2524 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชดำเนินตรวจเยี่ยมราษฎรในพื้นที่บ้านโป่ง ทรงทราบ...

Continue reading

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนวาง

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนวาง

เมื่อปี พ.ศ.2525 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปยังบ้านขุนวางเป็นครั้งแรก ทรงทอดพระเนต...

Continue reading

สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง

สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง

สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง เป็นสถานีวิจัยแห่งแรกของโครงการหลวง จัดตั้งขึ้นตามพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเ...

Continue reading

เกาะลันตา

เก็บประเป๋า หอบผ้า ไปเที่ยว “เกาะลันตา” 3 วัน 2 คืน

อากาศร้อนแบบนี้ มีวันหยุดสั้นๆ 3 วันอยากจะเก็บกระเป๋าออกจากเมืองกรุงฯ หนีแสงสีและตึกสูง ไปดำน้ำดูปะก...

Continue reading

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยเสี้ยว

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยเสี้ยว

ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบเชิงเขา สูงจากระดับน้ำทะเล 450 เมตร ประกอบด้วยป่าโปร่งผลัดใบ ดิน มีลักษณ...

Continue reading

ตลาดเช้าเวียงจันทร์ ประเทศลาว

ตลาดเช้าเวียงจันทร์ ตลาดนัดติดแอร์เมืองลาว

ตลาดเช้าเวียงจันทร์ อยู่ติดกับสถานีขนส่งเวียงจันทน์ เป็นตึกคล้ายกับห้างสรรพสินค้า ซึ่งส่วนใหญ่ตลาดเช...

Continue reading

สถานีเกษตรหลวงปางดะ

สถานีเกษตรหลวงปางดะ

ปี พ.ศ.2522 มูลนิธิโครงการหลวงได้เลือกพื้นที่ในสถานีทดลองข้าวไร่ และธัญพืชเมืองหนาวสะเมิง ของกรมวิชา...

Continue reading

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยส้มป่อย

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยส้มป่อย

โดยมีจุดประสงค์เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติรวมทั้งพัฒนาอาชีพ สังคม และสภาพความเป็นอยู่ของชาวเขาเผ่า...

Continue reading