About คนเดินทาง

ชอบเที่ยว ชอบถ่ายรูป ชอบเดินทาง ชอบเทคโนโลยี ... ชอบเรียนรู้ชีวิตจากการเดินทาง

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยลึก

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยลึก

ประมาณเดือนมีนาคม พ.ศ.2521 ชาวเขาเผ่าม้งได้อพยพจากบ้านบ่อเหล็ก อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ มาอาศัยอยู่ที่บ้...

Continue reading

อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง จังหวัดเชียงใหม่

10 ทะเลหมอก เช็คอินหน้าหนาว เที่ยวคนเดียวก็ได้

ทะเลหมอก เป็นปรากฎการณ์ทางธรรมชาติ ที่อุณหภูมิของอากาศลดต่ำลงมาก จนต่ำกว่าจุดของน้ำค้าง เมื่อเป็นเช่...

Continue reading

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแกน้อย

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแกน้อย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เสด็จเยี่ยมราษฎรชาวเขาเผ่ามูเซอ บ้านแกน...

Continue reading

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหมอกจ๋าม

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหมอกจ๋าม

เมื่อปี พ.ศ.2512 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรชาวเผ่ามูเซอ ที่หมู่บ้านว...

Continue reading

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองเขียว

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองเขียว

ปี พ.ศ. 2523 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชดำเนินมาเยี่ยมราษฎรชาวเขาในพื้นที่ด้วยชีวิตควา...

Continue reading

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย

ศูนย์พัฒนา โครงการหลวงหนองหอย

ปี พ.ศ.2512 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเยี่ยมราษฎรหมู่บ้านหนองหอย ทรงมีพระราชดำริว่าควรจะมีการส่...

Continue reading

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แฮ

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แฮ

หมู่บ้านแม่แฮและหมู่บ้านบริเวณใกล้เคียง ในเขตตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง และตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังห...

Continue reading

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่โถ

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่โถ

เนื่องจากพื้นที่บ้านแม่โถมีชาวเขาเผ่าม้งและกะเหรี่ยงอาศัยอยู่ในบริเวณพื้นที่ ยึดอาชีพปลูกฝิ่นและทำไร...

Continue reading