อนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง จังหวัดพะเยา

อนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง จังหวัดพะเยา