พิพิธภัณฑ์โบราณคดีพุกาม ประเทศพม่า

เขตโบราณสถานพุกามอันยิ่งใหญ่แห่งลุ่มแม่น้ำอิรวดี

พุกาม เป็นเมืองใน ประเทศพม่า เคยเป็นอาณาจักรแห่งแรกในประวัติศาสตร์พม่า และเป็นเมืองที่ยังไม่ได้รับกา...

Continue reading