พิพิธภัณฑ์โบราณคดีพุกาม ประเทศพม่า

เที่ยวพิพิธภัณฑ์โบราณคดีพุกาม

ประเทศพม่า ได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งดินแดนอารยธรรม ที่มีโบราณสถานมากมาย รวมถึง โดยเฉพาะที่ เมืองพุกาม ...

Continue reading