ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยเสี้ยว

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยเสี้ยว

ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบเชิงเขา สูงจากระดับน้ำทะเล 450 เมตร ประกอบด้วยป่าโปร่งผลัดใบ ดิน มีลักษณ...

Continue reading

สถานีเกษตรหลวงปางดะ

สถานีเกษตรหลวงปางดะ

ปี พ.ศ.2522 มูลนิธิโครงการหลวงได้เลือกพื้นที่ในสถานีทดลองข้าวไร่ และธัญพืชเมืองหนาวสะเมิง ของกรมวิชา...

Continue reading

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยส้มป่อย

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยส้มป่อย

โดยมีจุดประสงค์เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติรวมทั้งพัฒนาอาชีพ สังคม และสภาพความเป็นอยู่ของชาวเขาเผ่า...

Continue reading

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงวัดจันทร์

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงวัดจันทร์

พ.ศ.2522 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมเยียนราษฎรชาวเขาใน เขตหมู่บ้านวัดจันทร์...

Continue reading

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ทาเหนือ

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ทาเหนือ

เริ่มก่อตั้งครั้งแรกในรูปโครงการหลวงพัฒนาภาคเหนือ เมื่อปี พ.ศ. 2521 ตามพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ...

Continue reading

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปังค่า

ศูนย์พัฒนา โครงการหลวงปังค่า

ปี พ.ศ. 2530 มูลนิธิโครงการหลวงได้จัดตั้ง ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปังค่า ขึ้น เริ่มต้นโดยกรมพัฒนาที่ดิน...

Continue reading

สถานีวิจัยโครงการหลวงแม่หลอด

สถานีวิจัย โครงการหลวงแม่หลอด

โครงการหลวงแม่หลอด ก่อตั้งขึ้นปี พ.ศ. 2527 ภายในเนื้อที่ 60 ไร่ เพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ ให้มี...

Continue reading

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ลาน้อย

ศูนย์พัฒนา โครงการหลวงแม่ลาน้อย

ในปี พ.ศ. 2513 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต...

Continue reading