ชาวไทลื้อ

ไทลื้อ

ไทลื้อ หรือ คนลื้อ เป็นชาวไทยกลุ่มหนึ่ง มีถิ่นฐานเดิมอยู่ในแถบสิบสองปันนาของจีน มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่...

Continue reading

ข้อมูลเผ่ากะเหรี่ยง

กะเหรี่ยง (KAREN) “ปกาเกอญอ”

ประวัติความเป็นมาของชาวกะเหรี่ยง ชาว กะเหรี่ยง เรียกตนเองว่า “ปกาเกอญอ” ซึ่งแปลว่า “คน” เป็นชนเผ่าท...

Continue reading

ข้อมูลเผ่าเมี่ยนหรือเย้า

เมี่ยน (Mien) หรือ เย้า (Yao)

ประวัติความเป็นมาของชาวเมี่ยนหรือเย้า ชาว เมี่ยน (เย้า) ถิ่นฐานเดิมอยู่ในประเทศจีนแถบแม่น้ำแยงซี จี...

Continue reading

ชาวเขาเผ่าลีซู หรือ ลีซอ

ลีซู (Lishu) หรือ ลีซอ

ประวัติความเป็นมาของชาวเผ่า ลีซู ลีซู หมายถึง ผู้ใฝ่รู้แห่งชีวิต เดิมอาศัยอยู่ที่ต้นแม่น้ำสาละวิน แ...

Continue reading

ข้อมูลชาวเผ่าจีนยูนนาน หรือ จีนฮ่อ

จีนยูนนาน (Chinese Yunnan) หรือ จีนฮ่อ (Haw)

ประวัติความเป็นมาของชาวจีนฮ่อ หรือ จีนยูนนาน ชาว จีนยูนนาน จากมณฑลยูนนานได้เดินทางค้าขายระหว่างจีนต...

Continue reading

ชาวเขาเผ่าดาราอั้ง หรือ ปะหล่อง

ปะหล่อง หรือ ดาราอั้ง

ประวัติความเป็นมาของชาวปะหล่อง ชาว ปะหล่อง นั้นเริ่มต้นเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศจีน และมีบางส่วนท...

Continue reading